เก่งการเกษตร อ่างทอง ,บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

 

 

เ ก่ ง ก า ร เ ก ษ ต ร อ่ า ง ท อ ง

 

และ

บ ริ ษั ท   แ ด ด ดี    เ พ า เ ว อ ร์   ก รุ๊ ป   จำ กั ด

 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป 

     พ.ศ.2542 ได้ก่อตั้งร้านเก่งการเกษตรขึ้น จำหน่ายเกี่ยวกับเคมีเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่งจนถึงปี พ.ศ.2549 ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้น ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายและลูกค้าหยุดทำการเกษตรชั่วคราวเพราะขาดเงินลงทุน จากจุดนี้เองทำให้ต้องเกิดความคิดที่จะต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มจากที่เคยทำอยู่จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับจานดาวเทียมและในปี พ.ศ.2550 ก็ได้ดำเนินการให้บริการเกี่ยวกับจานดาวเทียมโดยการจำหน่ายพร้อมติดตั้งและมีบริการหลังการขายด้วย

 

     พ.ศ.2558 พลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ แต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่จึงได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจคิดเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้น โดยให้ชื่อว่า “แหล่งเรียนรู้โซล่าเซลล์แบบง่ายๆสไตล์ช่างเก่ง” โดยในแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ต่างๆให้ได้ศึกษาเรียนรู้ และมีตัวอย่างการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให่เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ใช้กับไฟส่องสว่าง ใช้กับระบบกาจัดการน้ำเป็นต้น

 

     พ.ศ.2559 ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัดขึ้นเพื่อเป็นที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดอ่างทอง

 

 

ข า ย แ ล ะ บ ริ ก า ร รั บ สั่ ง สิ น ค้ า 


ปั๊มน้ำไฟฟ้า 12V 24V

มอเตอร์ไฟฟ้า 12V 24V

แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 12V 24V 36V

แบตเตอรี่ 45A 60A 100A 120A

อินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจาก DC เป็น AC 1kW 2kW 3kW

ชาร์จเจอร์ 10A 20A 30A 60A

สายไฟสำหรับโซล่าเซลล์  

อุปกรณ์จับ-ยึดแผงโซล่าเซลล์  

อุปกรณ์การเกษตร ทุกชนิด

เครื่องพ่นยา พ่นปุ๋ย

เครื่องตัดหญ้า

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ยาที่ใช้ในสวน  ในนา ในไร่


 


 

ช่ อ ง ก า ร สั่ ง ซื้ อ แ ล ะ ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร 

 

1.  ลูกค้า : ระบุสินค้าที่สนใน ส่งรูปภาพหรือข้อความ ผ่านทางไลน์ (LINE)

2.  ลูกค้า : แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่ติดต่อกลับได้ ทางไลน์ (LINE)

3.  ร้าน  : เช็คสินค้า ถ้าพร้อมส่งจะแจ้งกลับไปในแชทไลน์ (LINE)

   โทรศัพท์ : 086-1322610 ,081-8565121

LINE ID : 086-1322610 , kengsat

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ - เสาร์  เวลา 6:30-17:00 น.

สถานที่ : 86 หมู่ 3  ต.บางระกำ  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 14120

  : สามารถ ฉันท์แต่ง

    : โซล่าเซลล์อ่างทอง

   : บ้านแดดดีอ่างทอง

   : จานดาวเทียมอ่างทอง

  : เก่งการเกษตรอ่างทอง

 


หากต้องการสั่งซื้อสินค้าแนะนำให้ก๊อปปี้รายการจากหน้าเว็บส่งมาทางLINEได้ครับดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

       
Bookmark and Share 
   


 


 
 

 

ก า ร ชำ ร ะ เ งิ น  

1.  เมื่อสั่งซื้อสินค้า และสินค้าพร้อมส่งจะแจ้งยอดชำระเงินให้ทราบก่อนชำระ 

2.  กรุณาชำระเงินภายในวันถัดไปหรืออย่างช้าสุด 2 วัน

3.  หากสั่งซื้อสินค้า และมีการแจ้งยอดชำระไปแล้ว แต่ไม่ชำระตามกำหนด 2 วัน ขออนุญาตยกเลิกรายการสั่งซื้อนะครับ

4.  โอนเงินแล้วช่วยแจ้ง วัน เวลา และธนาคารที่โอน หรือถ่ายรูปสลิปแนบมาก็ดีครับ 

5.  มาชำระเงินสดหน้าร้าน 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธิ์ทอง

นายสามารถ ฉันท์แต่ง  122-0-30713-0

 

ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า 


1.จัดส่งทุกวันจันทร์  - วันศุกร์ 

2.ส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย และ บริษัท ขนส่งเอกชน

 

เวลาจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่ง 09.00-16.00

เมื่อส่งแล้วจะแจ้งเลขที่ส่งสินค้าผ่านทางไลน์ (LINE) ท่านลูกค้าที่น่ารักต้องติดตามสินค้าเองนะครับ

ตามเลขพัสดุที่แจ้งไว้

 

กรุณาตรวจสอบสินค้าภายในกล่องบรรจุทุกครั้ง ก่อนลงนามเซ็นต์รับสินค้า กรณีสินค้าแตกหัก เสียหาย            

เมื่อรับสินค้าไปแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ 

 

 

เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ถ้าไม่รบกวนกรุณาแจ้งว่าได้รับแล้วด้วยนะครับ 

ถ้าโอนเงินมาแล้วภายใน 7 วันยังไม่ได้รับเลขที่สินค้า กรุณาแจ้งให้ทราบทันที

 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม เ กี่ ย ว กั บ ร้ า น 


สินค้าทุกชิ้นเราจะเก็บไว้ที่ร้าน และจะมีจำนวนระบุที่สินค้านั้นๆ เว้นแต่ว่าสินค้าหมดทางเราจะระบุว่าสินค้าหมด

ถ้าลูกค้าต้องการ สามารถสั่งจองได้ หรือว่าสินค้ามีไม่พอสามารถแจ้งจำนวนสินค้าที่ต้องการกับทางร้านได้

เมื่อสินค้าพร้อมทางร้านจะแจ้งกลับเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 2 วันเป็นอย่างช้า

 

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง สิ น ค้ า 


สินค้าทุกชิ้นจะเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้มาก่อน เว้นแต่ทางร้านจะระบุว่าเป็นสินค้ามือสอง 

ขอขอบคุณท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่มาอุดหนุน ขอขอบคุณทุกรูปภาพทุกข้อมูลที่ทางเราใช้

และอ้างอิง หากผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าไว้นะที่นี้ ขอบคุณครับ 

 

ก า ร รั บ ป ร ะ กั น สิ น ค้  

แผงโซล่าเซลล์ รับประกัน 1 ปี อายุการใช้งาน 25 - 30 ปี (แตก ไหม้ ช๊อต จมน้ำ น้ำเข้า แก้ไข หรือใช้งานผิดประเภท ถือว่าหมดประกัน)

แบตเตอรี่รับประกัน 6 เดือน ถ้าเป็นแบตเตอรี่มือ 2 จะไม่มีประกัน (ไหม้ ช๊อต แตก ระเบิด หรือ ใช้งานผิดประเภท ถือว่าหมดประกัน)

อุปกรณ์ที่รับประกัน 3 เดือน

   : Control charge , มอเตอร์ , ปั้มน้ำ(ไหม้ ช็อต แตก จมน้ำ น้ำเข้า ลายปริ้นท์ขาด แก้ไข หรือ ใช้งานผิดประเภท ถือว่าหมดประกัน)


 


 

 

ประวัติความเป็นมาของปั๊มน้ำกรงหมา


     ปั๊มน้ำกรงหมา(ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) เกิดจากความบังเอิญอย่างมาก งานที่รับติดตั้งเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ครั้งแรก ลูกค้าที่สั่งติดตั้งอยู่ในตัวจังหวัดอ่างทอง เป็นงานติดตั้งปั๊มชักโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ลูกค้าต้องการใช้ในสวนมะนาว ซึ่งที่ไปในตอนแรกยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมให้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ คุณลุง วิญญู ไทยสถิตย์ ซึ่งเป็นเจ้าจองสวนมีกรงหมาอยู่พอดี ลุงเลยบอกให้วางแผงโซล่าเซลล์บนกรงหมาเลยดีไหม จากนั้นทางทีมช่างก็เริ่มประกอบและก็ออกมาใช้งานได้ดีและเหมาะมาก จึงขอขอบคุณ คุณลุง วิญญู ไทยสถิตย์ ไว้ ณ. โอกาสนี้ด้วย เพราะลุงเป็นคนแรกที่จุดประกาย ทำให้มีปั๊มน้ำกรงหมาเกิดขึ้น 

 

ปั๊มน้ำกรงหมาเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำแดดดีอ่างทอง

 


"กังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านแดดดีอ่างทอง"

 

 

 


 

 

ประเภทสินค้า : ชาร์จเจอร์
Charger 20A
  คอนโทรลชาร์ทเจอร์ 20A
Charger 10A
  คอนโทลชาร์จเจอร์ 10A
 5%
Charger 60A
  คอนโทลชาร์จเจอร์ 60A
20%
Charger 10 A  SAKO
ชาร์จเจอร์  20 A
ชาร์จเจอร์  30 A
ชาร์จเจอร์ 50 A
ชาร์จเจอร์ 60 A

ประเภทสินค้า : มอเตอร์ DC
20%
มอเตอร์ครบชุด 250
DDMF-250
20%
มอเตอร์ครบชุด 350
DDMF-350
23%
มอเตอร์ครบชุด350G
DDMF-350G
27%
มอเตอร์ครบชุด450G
DDMF-450G
มอเตอร์ DC 250W
DD - M 250
มอเตอร์ DC  350 W
DD - M350
มอเตอร์ DC
DD - 350G
มอเตอร์ DC
DD - M 450G

ประเภทสินค้า : เครื่องปั๊มน้ำ

ร้านเก่งการเกษตรอ่างทอง สนใจติดต่อสอบถาม 086-1322610(ช่างเก่ง)

 

 

 
Online:  1
Visits:  340,237
Today:  39
PageView/Month:  5,191